RĒZEKNES AUGSTSKOLAS

ZINĀTNISKO PUBLIKĀCIJU DATU BĀZE
Environment. Technology. Resources. 2009
Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference. Volume II

Laima Markevičienė, Jonas Vaidelys
Kaunas College, Faculty of Landscaping Department of Green Plantations and Agro technologies
»APPLIED RESEARCH IN THE ASPECTS OF LANDSCAPE OPTIMIZATION AND ORNAMENTAL PLANTS ACCLIMATIZATION AT THE FACULTY OF LANDSCAPING OF KAUNAS COLLEGE
»KAUNO KOLEGIJOS KRAŠTOTVARKOS FAKULTETE VYKDOMI TAIKOMIEJI TYRIMAI DEKORATYVIŲJŲ AUGALŲ INTRODUKCIJOS IR AKLIMATIZACIJOS ASPEKTU

Иоланта Маргялене
Кафедра насаждений и агротехнологий Факультет краеустройства Каунасский колледж
»THE RESEARCH ON THE USE OF WILD ORNAMENTAL PLANTS AND EVALUATION OF MORPHOLOGICAL AND BIOECOLOGICAL PECULIARITIES
»ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И БИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДИКОРАСТУЩИХ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ ЛИТВЫ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

L.E. Nazarova
Northern Water Problems Institute, Karelia, Russia
»EFFECT OF THE REGIONAL CLIMATE CHANGE ON RUNOFF FROM THE LAKE ONEGO WATERSHED
»EFFECT OF THE REGIONAL CLIMATE CHANGE ON RUNOFF FROM THE LAKE ONEGO WATERSHED

Santa Rutkovska(1), Ingūna Zeiļa(2)
1- Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, 2- Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, ABSP „Vides zinātne”
»INVAZĪVO BIEZLAPJU DZIMTAS SUGU IZPLATĪBA DAUGAVPILS PILSĒTAS TERITORIJĀ (LATVIJA)
»DISTRIBUTION OF INVASIVE SPECIES (CRASSULACEAE) IN THE DAUGAVPILS CITY (LATVIA)

Лариса Тимофеева(1), Михаил Науменко(2)
1- Poccийский государственный гидрометеорологический университет, Гидрологический факультет, 2- Институт озероведения РАН, лаборатория гидрологии
»МЕТОДИКА ОЦЕНКИ АНОМАЛЬНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЛИМНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ПРИМЕРЕ ПОЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА
»METHODOLOGY OF ESTIMATING OF LIMNOLOGICAL CHARACTERISTICS SPATIAL DISTRIBUTIONS ABNORMALITY ON THE EXAMPLE OF LAKE LADOGA SURFACE WATER TEMPERATURE FIELDS

Aija Brakovska, Renāte Škute
Institute of Ecology, Daugavpils University
»ECOLOGICAL EVALUATION OF ZOOPLANKTON GROUPS IN LAKE GERANIMOVAS-ILZAS AND LAKE GARAIS
»ZOOPLANKTONA GRUPU EKOLOĢISKAIS NOVĒRTĒJUMS GERAŅIMOVAS-ILZAS UN GARAJĀ EZERĀ

Вера Бусарова
Институт Водных Проблем Севера КарНЦ РАН
»РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ КАРЕЛИИ В РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ (на примере территории Заонежья)
»RECREATION POTENTIAL AND WATER-BASED RECREATION RESOURCES IN KARELIA (example of the Zaonezhje area)

Mikhail Zobkov
Nothern water problems institute, Karelian research center
»АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ОЦЕНКА ПРИРОДНОГО КАЧЕСТВА ВОД
»AUTOMATIC WATER OBJECTS CLASSIFICATION AND NATURAL WATER QUALITY ASSESSMENT

Anna Jarosiewicz
Pomeranian Academy in Słupsk, Institute of Biology and Environment Protection
»TRANSFORMATION OF THE WATER QUALITY IN THE SŁUPIA RIVER (POLAND)
»SLUPIJAS UPES (POLIJA) ŪDENS KVALITĀTES IZMAIŅAS

Madars Reimanis(1), Jurijs Ozoliņš(1), Juris Mālers(1), Vizma Nikolajeva(2)
1- Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra, 2- Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte, Mikroorganismu kultūru kolekcija
»DAŢĀDU FIZIKĀLI ĶĪMISKO APSTRĀDES METOŢU IETEKME UZ MIKROORGANISMU VAIROŠANOS ŪDENĪ
»INFLUENCE OF VARIOUS PHYSICAL-CHEMICAL TREATMENT METHODS ON MICROBIAL GROWTH IN WATER

Ghada Bassioni
Chemistry Department, Faculty of Engineering, Ain Shams University, Cairo, Egypt
»GLOBAL WARMING AND CONSTRUCTION ASPECTS
»GLOBĀLĀ SASILŠANA UN TĀS STRUKTURĀLIE ASPEKTI

Rasma Deksne(1),(2), Artūrs Škute(2), Renāte Škute(2)
1- Rezekne higher education institution Latgales research institution of longterm development, 2- Daugavpils University
»DAUGAVAS (ZAPADNAJAS DVINAS) ZOOPLANKTONS POSMĀ NO SUROŢAS (BALTKRIEVIJA) LĪDZ DUNAVAI (LATVIJA)
»THE DAUGAVA (ZAPADNAJA DVINA) ZOOPLANKTON FROM SUROZHA (BELARUS) TO DUNAVA (LATVIA)

Euphym G. Vyshkin
Samara State University of Architecture and Civil Engineering
»INTRODUCING SUSTAINABLE DEVELOPMENT PHILOSOPHY INTO ENGINEERING EDUCATION
»ILGTSPĒJĪGĀS ATTĪSTĪBAS FILOZOFIJAS INTEGRĀCIJA EKOLOĢISKAJĀ IZGLĪTĪBĀ

O. Medne, I. Dreijers, L.Bērziņa
Rīgas Tehniskā universitāte
»CĒLOŅU SEKU DIAGRAMMU ANALĪZE PUTU POLISTIROLA IZSTRĀDĀJUMU RAŢOŠANAS PROCESAM
»ANALYSES OF THE CAUSE AND EFFECT DIAGRAMMS OF EXPANDED POLYSTYRENE MANUFACTURING PROCESS

Алексей Толстиков, Максим Потахин, Мария Богданова
Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН
»КОМПЬЮТЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
»COMPUTER VISUALIZATION IN ECOLOGICAL EDUCATION

Pēteris Vucenlazdāns
Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultāte
»STUDENTU MĀCĪBU DARBĪBAS PAŠNOVĒRTĒŠANA IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANĀ
»SELF-EVALUATION OF STUDENTS’ TEACHING/LEARNING PROCESS FOR QUALITY ASSURANCE

Palmira Ciplijauskienė, Nijolė Rukštelienė
Utena College, Faculty of Business and Technologies, Ecology Department
»IMPLEMENTATION OF APPLIED RESEARCH INTO THE STUDY PROCESS WHEN TRAINING THE PROFESSIONALS OF ENVIRONMENT PROTECTION
»LIETIŠĶO PĒTĪJUMU IEVIEŠANA VIDES AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU SAGATAVOŠANAS PROCESĀ

Dzintra Atstāja
Banku augstskola
»VIDES AIZSARDZĪBAS TEORIJA, PRAKSE UN PIEREDZE STUDIJU PROCESĀ
»THEORY, PRACTICE AND EXPERIENCE OF ENVIRONMENT PROTECTION IN STUDY PROCESS

Ērika Lagzdiņa(1), Raimonds Ernšteins(2)
1- Reģionālais vides centrs Centrālajai un Austrumeiropai (REC Latvija), 2- Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, Vides pārvaldības katedra
»VIDES POLITIKAS PLĀNOŠANA PILSĒTU PAŠVALDĪBĀS: DISCIPLINĀRĀS UN INTEGRATĪVĀS PIEEJAS KOMPLEMENTARITĀTE
»MUNICIPAL ENVIRONMENTAL POLICY PLANNING: COMPLEMENTARITY OF DISCIPLINARY AND INTEGRATIVE APPROACHES

Aleksejs Zorins
Riga Technical University, Faculty of Computer Science and Information Technology
»RETAIL TURNOVER PREDICTION USING MODULAR ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
»MAZUMTIRDZNIECĪBAS PIEPRASĪJUMA PROGNOZĒŠANA AR MODULĀRAJIEM NEIRONU TĪKLIEM

Solvita Bērziša
Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
»PROJEKTU VADĪBAS PROCESU DEFINĒŠANA UN FORMALIZĒTA ATTĒLOŠANA
»DEFINITION AND FORMAL REPRESENTATION OF THE PROJECT MANAGEMENT PROCESSES

Mārtiņš Bonders
Institute of Information Technology, Riga Technical University
»THE EVALUATION OF ENTERPRISE APPLICATION INTEGRATION APPROACHES TO RESOLVE POSTAL PARCEL DELIVERY TRANSPORT ROUTING PROBLEMS
»LIETOJUMPROGRAMMATŪRAS INTEGRĀCIJAS RISINĀJUMU NOVĒRTĒJUMS PASTA PĀRVADĀJUMU TRANSPORTA PLĀNOŠANAS PROBLĒMU RISINĀŠANĀ

Олег Ужга-Ребров
Rēzeknes Augstskola
»ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ В ТЕОРИИ ГРУБЫХ МНОЖЕСТВ
»KNOWLEDGE REPRESENTING FEATURES IN ROUGH SETS THEORY

Andrejs Romānovs, Arnis Lektauers, Jurijs Merkurjevs, Ruslans Klimovs
Rīgas Tehniskās universitātes Imitācijas un modelēšanas katedra
»DAUDZVALODU E-VIETNES KONCEPCIJA OPERACIONĀLO IT RISKU PĒTĪŠANAI
»MULTILANGUAGE WEBSITE CONCEPT FOR OPERATIONAL IT RISK RESEARCH

Peter Grabusts
Rezekne Higher Educational Institution
»EVOLUTIONARY ALGORITHMS AT CHOICE: FROM GA TO GP
»EVOLŪCIJAS ALGORITMI PĒC IZVĒLES: NO GA UZ GP

Girts Dreija, Egils Ginters
Vidzeme University of Applied Sciences, Sociotechnical Systems Engineering Institute
»SYSTEM DYNAMICS USE IN BLOGOSPHERE DEVELOPMENT SIMULATION
»SISTĒMU DINAMIKAS PIELIETOŠANA BLOGOSFĒRAS ATTĪSTĪBAS MODELĒŠANĀ

Mihails Kijaško
Rēzeknes Augstskola
»RĒZEKNES AUGSTSKOLAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS SERVISORIENTĒTĀS ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMS
»REZEKNES AUGSTSKOLA INFORMATION SYSTEM SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE SOLUTION

Inga Vanaga, Andris Siliņš, Normunds Jēkabsons
Ventspils Inženierpētniecības centrs
»SKAITLISKĀS MODELĒŠANAS PAKEŠU SALĪDZINĀJUMS LINEĀRĀS PLĪŠANAS MEHĀNIKAS UZDEVUMA GADĪJUMĀ
»NUMERICAL MODELLING SOFTWARE COMPARISON IN CASE OF LINEAR FRACTURE MECHANICS

С.Полукошко(1), О.Кононова(2), С. Соколова(2)
1- Вентспилсская Высшая Школа, Инженерно-Исследовательский Центр, 2- Рижский Технический университет, Институт Механики
»ДИНАМИКА ГРАВИТАЦИОННОГО УДАРНОГО ПИТАТЕЛЯ
»GRAVITY –OPERATED IMPACT FEEDER DYNAMICS

Vladimirs Gonca, Jurijs Svabs, Romans Kobrinecs
Rigas Technical University, Institute of Mechanics
»RIGIDITY OF RUBBER-METAL ELEMENTS WITH THIN LAYERS AT COMPRESSION
»ELASTOMĒRA AMORTIZATORA STINGUMA APRĒĶINS, ŅEMOT VĒRĀ TĀ STARPSLĀŅA DEFORMĀCIJU

Andris Martinovs(1), Vladimir Gonca(2)
1- Rezekne Higher Education Institution, 2- Riga Technical University, Institute of Mechanics
»DESCRIPTIVE MODEL OF SLIDING FRICTION PROCESSES
»SLĪDES BERZES PROCESU APRAKSTOŠS MODELIS

Ludmila Banakh, Andrey Nikiforov
Mechanical Engineering Research Institute of Russian Academy of Sciences
»BACKWARD WHIRL OF UNBALANCED SHAFT AT ELASTICALLY CONSTRAINED JOURNAL BEARINGS AND FLOATING SEALS DUE TO MECHANICAL CONTACT
»NELĪDZSVAROTĀS VĀRPSTAS ATGRIEZENISKĀ PRECESIJA ELASTĪGI NOSTIPRINĀTAJOS SLĪDOŠAJOS GULTŅOS UN PELDOŠAJOS SABLĪVĒJUMOS MEHĀNISKĀ KONTAKTA REZULTĀTĀ

Svetlana Polukoshko, Janis Hofmanis
Engineering Research Center of Ventspils University College
»USE OF “CATERPILLAR” – SSA METHOD FOR ANALYSIS AND FORECASTING OF INDUSTRIAL AND ECONOMIC INDICATORS
»“CATERPILLAR” – SSA METODES PIELIETOŠANA INDUSTRIĀLU UN EKONOMISKU RĀDĪTĀJU ANALĪZEI UN PROGNOZEI

Gatis Gaigals, Juris Roberts Kalniņš
Engineering Research Center of Ventspils University College
»A B → A REAKCIJAS KINĒTIKAS MODELĒŠANA DAĻIĽAS LIELA BRĪVĀ CEĻA GARUMA GADĪJUMĀ
»MODELLING OF AN A B → A REACTION KINETICS IN CASE OF PARTICLES BIG FREE MEAN PATH

J. Timmerberg(1), P. Beckmann(1), S. Mylvaganam(2)
1- UAS OOW, 2- Telemark University College
»QUASIANALYTICAL ESTIMATES OF INDUCTANCE USING SUBCONDUCTOR METHODS
»INDUKTIVITĀTES KVAZIANALĪTISKS APRĒĶINS AR SUBVADĪTĀJU METODI

-
-
»Editorial Board