RĒZEKNES AUGSTSKOLAS

ZINĀTNISKO PUBLIKĀCIJU DATU BĀZE
Environment. Technology. Resources. 2009
Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference. Volume I

Ziedonis Miklašēvičs
Rēzeknes Augstskola
»ENERĢĒTISKO ŠĶELDU KRAVU TRANSPORTĒŠANAS SABLĪVĒJUMA KOEFICIENTU IETEKMĒJOŠO FAKTORU IDENTIFIKĀCIJA UN ANALĪZE
»IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING THE COEFFICIENTS FOR THE COMPACTION OF ENERGY CHIPS LOADS

Jyri-Rivaldo Pastarus, Sergei Sabanov, Jekaterina Shestakova, Oleg Nikitin
Department of Mining, Tallinn University of Technology
»RISK ANALYSIS OF THE PILLAR STRENGTH IN THE ESTONIA MINE
»IGAUNIJAS RAKTUVJU STABU STIPRĪBAS RISKA ANALĪZE

Ina Belicka, Viktorija Miglāne, Zaiga Jansone
Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts
»VASARĀJU GRAUDAUGU SUGU PIEMĒROTĪBA SILTUMENERĢIJAS RATOŠANAI
»SUITABILITY OF SPRING CEREALS FOR PRODUCTION OF HEAT ENERGY

Aivars Kaķītis, Imants Nulle
Institute of Mechanics, Faculty of Engineering, Latvia University of Agriculture
»BIOMASS MIXTURES AND ITS HOMOGENEITY
»BIOMASAS MAISĪJUMI UN TO VIENDABĪGUMS

Ēriks Kronbergs, Mareks Šmits
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskā fakultāte, Mehānikas institūts
»ENERĢĒTISKO AUGU KONDICIONĒŠANA BIOENERĢIJAS IEGUVEI
»CONDITIONING OF ENERGU CROPS FOR BIOENERGY PRODUCTION

K.Malins, V.Kampars, R.Kampare, T.Rusakova
Riga Technical University, Institute of Applied Chemistry
»RAPE SEED OIL TETRAHYDROFURFURYLESTERS
»RAPŠU EĻĻAS TETRAHIDROFURFURILESTERA IEGŪŠANAS METODES

O. Medne, I. Dreijers, L.Bērziņa
Rīgas Tehniskā universitāte
»CĒLOŅU SEKU DIAGRAMMU ANALĪZE PUTU POLISTIROLA IZSTRĀDĀJUMU RAŢOŠANAS PROCESAM
»ANALYSES OF THE CAUSE AND EFFECT DIAGRAMMS OF EXPANDED POLYSTYRENE MANUFACTURING PROCESS

Alexei P. Dmitriev(1), Mikhail G. Zilberscmidt(1), Mikhail Ja. Shpirt(2)
1- Moscow State Mining University, 2- Fossil Fuel Institute
»ECOLOGICALLY SAFETY STORAGE OF HIGH-SULFUR COAL WASTES AND TECHNOLOGIES OF THEIR PROCESSING
»ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ ВЫСОКОСЕРНИСТЫХ УГЛЕОТХОДОВ И ПРОЦЕССЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

Edgars Čubars, Gotfrīds Noviks
Rēzeknes augstskolas Inţenieru fakultāte
»LUBĀNA EZERA NIEDRU RESURSU IZVĒRTĒŠANA UN TO IZMANTOŠANAS ENERĢIJAS IEGUVEI PAMATOJUMS
»EVALUATION OF REED RECOURSES IN THE LUBANS LAKE AND SUBSTANTIATION OF THEIR USE IN ENERGY PRODUCTION

Andris Linuţs
AS „Latvijas Kuģniecība”
»OGĻŪDEĽRAŢU ATKRITUMU IZMANTOŠANAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS ASPEKTI
»EFFICIENCY ASPECTS OF HYDROCARBONS WASTE UTILIZATION

Andris Linužs
AS „Latvijas Kuģniecība”
»OGĻŪDEĽRAŢU ATKRITUMU IZMANTOŠANAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS ASPEKTI
»EFFICIENCY ASPECTS OF HYDROCARBONS WASTE UTILIZATION

Lilija Borovko
LLU aģentūras Zemkopības zinātniskais institūts
»RESURSU TAUPOŠAS UN VIDI SAUDZĒJOŠAS TEHNOLOĢIJAS MEKLĒJUMI RAPŠA AUDZĒŠANĀ
»SEEKING OF THE RESOURCE-SAVING AND ENVIRONMENT-SPARING TECHNOLOGIES WITHIN RAPE GROWING

Lilija Borovko, Līga Ruža
LLU aģentūras Zemkopības zinātniskais institūts
»REĢIONĀLO APSTĀKĻU UN RAŢOŠANAS RESURSU KONCENTRĀCIJAS IETEKME UZ RAPŠA SĒJUMU RAŽĪBU
»THE IMPACT OF CONCENTRATION OF REGIONAL CONDITIONS AND PRODUCTION RESOURCES ON THE SOWING PRODUCTIVITY

Gundega Dinaburga, Dainis Lapiņš, Andris Bērziņš
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Augsnes un augu zinātņu institūts
»NEREGULĒJAMO FAKTORU IETEKME UZ ZIEMAS KVIEŠU AUGŠANU UN ATTĪSTĪBU
»THE IMPACT OF UNREGULATED FACTOR INFLUENCE ON WINTER WHEAT GROWTH AND DEVELOPMENT

Liena Poiša(1), Veneranda Stramkale(1,2), Aleksandrs Adamovičs(3)
1- Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs, 2- Rēzeknes Augstskola, Latgales ilgspējīgās attīstības pētnieciskais institūts, 3- Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Agrobiotehnoloģijas institūts
»ZIEMĀJU GRAUDU KVALITĀTES RADĪTĀJU PAAUGSTINĀŠANAS IESPĒJAS BIOETANOLA IEGUVEI
»POSSIBILITIES OF WINTER CROP GRAIN’S QUALITATIVE INDICES RISE FOR BIOETHANOL PRODUCTION

Ludmila Agafonova, Aldis Jansons, Sarmīte Rancāne
LLU Zemkopības zinātniskais institūts
»PĀKŠAUGU UN LABĪBU MISTRU AGROFITOCENOZES IZVEIDOŠANA BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS APSTĀKĻOS
»EFFICIENCY OF CULTIVATION OF CEREAL - PAPILIONACEOUS MIXTURES IN ORGANIC FARMING CONDITIONS

Jāzeps Sprūžs, Elita Šeļegovska
LLU LF Agrobiotehnoloģijas institūts
»DAŽĀDU BARĪBAS LĪDZEKĻU PĒCIETEKME UZ KAZU PIENA PRODUKTIVITĀTI BIOLOĢISKAJĀ LAUKSAIMNIECĪBĀ
»POSTIMPACT OF DIFFERENT FEEDSTUFFS ON GOAT MILK PRODUCTIVITY IN ORGANIC FARMING

G.Ļebedeva(1), G.Teliševa(1), L. Tiltiņa(2), S. Rancāne(2)
1- LV Koksnes ķīmijas institūts, 2- LLU aģentūra Zemkopības zinātniskais institūts
»LIGNOSILĪCIJA IESTRĀDE REIZĒ AR SĒJU UN TĀ IETEKME UZ GRIĶU PRODUKTIVITĀTI BIOLOĢISKAJĀ LAUKSAIMNIECĪBĀ
»INTRODUCTION OF LIGNOSILICON IN SOIL SIMULTANEOUSLY WITH SEEDS AND ITS INFLUENCE ON PRODUCTIVITY OF BUCKWHEAT IN ORGANIC FARMING

Marija Maļceva(1), Māra Vikmane(1), Veneranda Stramkale(2,3), Aldis Stramkalis(2,3)
1- Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte, 2- Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs, 3- RA Latgales ilgspējīgas attīstības pētnieciskais institūts
»SLĀPEKĻA MĒSLOJUMA IZMANTOŠANAS EFEKTIVITĀTE GALVIĽKĀPOSTIEM
»EFFICIENCY OF NITROGEN FERTILIZER APPLICATION ON WHITE CABBAGE

Veneranda Stramkale(1,3), Aldis Stramkalis(1,3), Ļubova Komlajeva(1), Māra Selecka(2), Māra Vikmane(2), Arturs Stalažs(2)
1- Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs, 2- Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte, 3- RA Latgales ilgspējīgas attīstības pētnieciskais institūts
»LATVIJĀ IZVEIDOTO LINU ŠĶIRĽU IZVĒRTĒJUMS PĒC SĒKLU RAŢAS UN KVALITĀTES
»EVALUATION OF LATVIAN FLAX VARIETIES BY SEED YIELD AND QUALITY

Andris Lejiņš, Biruta Lejiņa
LLU Aģentūras Zemkopības zinātniskais institūts
»GRIĶU NOZĪME AUGU MAIĽĀ UN NEZĀĻU IEROBEŢOŠANAS IESPĒJAS ILGGADĪGOS PĒTĪJUMOS
»THE BUCKWHEAT ROLE IN CROP ROTATION AND WEED CONTROL IN THIS SOWINGS IN LONG TERM TRIAL

Oleg Aleksandrowicz, Brygida Pakuła, Ewelina Grabiec
Zakład Zoologii. Akademia Pomorska
»SPECIES COMPOSITION AND ECOLOGICAL STRUCTURE OF CARABID’S ASSEMBLY IN A FODDER’S MIXTURE FIELD IN NORTH POLAND
»KARABĪDU KOPUMA SUGU SASTĀVS UN STRUKTŪRA ZIEMEĻPOLIJAS JAUKTAJĀS LOPKOPĪBAS PĻAVĀS

Эльвира Груздевене(1), Зофия Янкаускене(1), Аудроне Манкевичене(2)
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ГЕНОТИПА НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО СЕМЯН ЛЬНА МАСЛИЧНОГО
»INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND GENOTYPE ON THE LINSEED YIELD AND SEED QUALITY
»1- Упитская опытная станция ЛИЗ, 2- Институт земледелия Литвы

Dace Grauda(1;2), Veneranda Stramkale(2), Ļubova Komlajeva(2), Agnese Kolodinska Bratestam(1), Andra Miķelsone(1), Lita Lapiņa(1), Aija Auziņa(1), Isaak Rashal(1)
1- Institute of Biology, University of Latvia, 2- Agriculture Science Centre of Latgale
»EVALUATION OF THE LATVIAN FLAX GENETIC RESOURCES AND PERSPECTIVE OF THEIR UTILISATION
»LATVIJAS LINU ĢENĒTISKO RESURSU NOVĒRTĒŠANA UN TO IZMANTOŠANAS PERSPEKTĪVA

Lita Lapiņa(1), Dace Grauda(1), Biruta Jansone(2), Aldis Jansons(2), Isaak Rashal(1)
1- Institute of Biology, University of Latvia, 2- Research Institute of Agriculture, Latvia University of Agriculture
»RESTORATION OF LATVIAN ALFALFA (Medicago sativa) GENETIC RESOURCES PERSPECTIVE FOR BREEDING
»SELEKCIJAI PERSPEKTĪVU LATVIJAS LUCERNAS (Medicago sativa) ĢENĒTISKO RESURSU ATJAUNOŠANA

Valentīna Surikova(1), Aldis Kārkiņš(2)
1- Latvijas Valsts Augļkopības institūts, 2- Latvijas Lauksaimniecības universitāte Augsnes un augu zinātņu institūts
»ĀBEĻU UN ZĀLĀJA KONKURENCE AUGĻU DĀRZĀ
»COMPETITION BETWEEN APPLE-TREES AND GRASS IN THE ORCHARD

Zofija Jankauskienė, Elvyra Gruzdevienė
Upytė Research Station of the Lithuanian Institute of Agriculture
»BENIKO AND BIALOBREZSKIE – INDUSTRIAL HEMP VARIETIES IN LITHUANIA
»BENIKO UN BIALOBREZSKIE – RŪPNIECISKO KAŅEPJU ŠĶIRNES LIETUVĀ

Gotfrīds Noviks, Edmunds Teirumnieks, Natālija Lemešenoka, Ivars Matisovs, Ērika Teirumnieka, Ziedonis Miklašēvičs
Rezeknes Augstskola, Faculty of Engineering, Latgale Sustainable Development Research Institute, Department of Nature and Engineering sciences
»EVALUATION OF BROWNFIELDS IN LATVIA
»DEGRADĒTO TERITORIJU IZVĒRTĒJUMS LATVIJĀ

N. Suchkova(1), T. Sawidis(2), J. Ganoulis(3)
1- Department of Environmental Engineering and Management, National Academy of Municipal Economy, 2- Department of Botany, Aristotle University of Thessaloniki, 3- Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki
»DO HEAVY METALS AFFECT ON DEHYDRATION RATE OF BRASSICA NAPUS, TRITICUM SPP., ZEA MAYS AND HORDEUM VULGARE?
»VAI SMAGIE METĀLI IETEKMĒ BRASSICA NAPUS, TRITICUM SPP., ZEA MAYS UN HORDEUM VULGARE DEHIDRĀCIJAS PAKĀPI?

Gotfrīds Noviks, Natālija Lemešenoka, Sintija Augule
Rezeknes Augstskola, Faculty of Engineering, Latgale Sustainable Development Research Institute
»VIDES PROBLĒMU RISINĀJUMA STĀVOKLIS LATGALES UZŅĒMUMOS
»THE SITUATION ON SOLVING ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE LATGALE ENTERPRISES

Александр Березко, Анатолий Соловьев, Роман Красноперов, Алена Рыбкина
Учреждение Российской академии наук Геофизический центр РАН (ГЦ РАН)
»ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ДАННЫЕ НАУК О ЗЕМЛЕ ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ»
»INTELLECTUAL ANALYTICAL GEOINFORMATION SYSTEM “EARTH SCIENCE DATA FOR THE TERRITORY OF RUSSIA”

Vitālijs Lakevičs(1), Līga Bērziņa – Cimdiņa(1), Augusts Ruplis(2), Juris Pelšs(3)
1- Riga Technical University, RBIAC, 2- Riga Technical University, Distance Education Study Centre, 3- Latvian Institute of Organic Synthesis
»SORPTION PROPERTIES OF LATVIAN CLAYS AND ENVIRONMENTAL PROTECTION SURVEY
»LATVIJAS MĀLU SORBCIJAS ĪPAŠĪBAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS APSKATS

Daiva Velykienė
Kaunas University of Technology, Department for Environmental Engineering Faculty of Chemical Technology
»SYSTEMATIC APPROACH TO BROWNFIELDS ASSESSMENT IN LITHUANIA
»SISTEMĀTISKĀ PIEEJA DEGRADĒTO TERITORIJU IZVĒRTĒŠANĀ LIETUVĀ

Janis Kampars
Riga Technical University, Institute of Information Technology
»NEW GENERATION ENTERPRISE GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
»JAUNĀS PAAUDZES UZŅĒMUMA ĢEOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS

Rimantė Zinkutė(1), Ričardas Taraškevičius(1), Margarita Jankauskaitė(2)
1- Institute of Geology and Geography, 2- Vilnius University
»VARIATION OF ACCUMULATING ASSOCIATIONS IN TOPSOIL OF THE OLDEST PART OF VILNIUS
»ĶĪMISKO ELEMENTU ASOCIĀCIJU AKUMULĒŠANAS AUGSNĒ VARIĀCIJAS VIĻŅAS VECĀKAJĀ DAĻĀ

Edmunds Teirumnieks(1), Ērika Teirumnieka(1), Ilmārs Kangro(1), Harijs Kalis(2)
1- Rezeknes Augstskola, Faculty of Engineering, 2- Institute of Mathematics Latvian Academy of Sciences and University of Latvia
»THE MATHEMATICAL MODELING OF METALS CONTENT IN PEAT
»METĀLU SATURA KŪDRĀ MATEMĀTISKĀ MODELĒŠANA

J. Aikaitė-Stanaitienė(1), V. Matikevičienė(1), D. Levišauskas(2), S. Grigiškis(1), E. Baškys(1)
1- JSC “Biocentras”, 2- Kaunas University of Technology, Process Control Department
»OPTIMIZATION OF COMPLEX TECHNOLOGY FOR GREASE WASTES UTILIZATION
»KOMPLEKSĀS SMĒRVIELU ATKRITUMU UTILIZĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS OPTIMIZĀCIJA

Raimonda Celiešiūtė, Saulius Grigiškis, Vilma Čipinytė
JSC “Biocentras”
»BIOLOGICAL SURFACE ACTIVE COMPOUNDS APPLICATION POSSIBILITIES AND SELECTION OF STRAIN WITH EMULSIFYING ACTIVITY
»BIOLOĢISKO VIRSMAS AKTĪVO SAVIENOJUMU IZMANTOŠANAS IESPĒJAS

Gotfrīds Noviks, Andris Skromulis
Rēzeknes Augstskola
»GAISA VIDES KVALITĀTES MONITORINGA PILNVEIDOŠANAS IESPĒJU ANALĪZE
»THE ANALYSE OF AIR ENVIRONMENT QUALITY MONITORING IMPROVEMENT POSSIBILITIES

Veslava Matikevičienė, Danutė Masiliūnienė, Saulius Grigiškis
JSC “Biocentras”
»DEGRADATION OF KERATIN CONTAINING WASTES BY BACTERIA WITH KERATINOLYTIC ACTIVITY
»KERATĪNU SATUROŠO ATKRITUMU DEGRADĒŠANA AR BAKTĒRIJU

-
-
»Editorial Board